Publikationen | Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika Prof. Dr. Lutz Nuhn

Publikationen von T. Liu

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Liu, T.; Pihan, S.; Roth, M.; Retsch, M.; Jonas, U.; Gutmann, J. S.; Koynov, K.; Butt, H.-J.; Berger, R.: Frequency Response of Polymer Films Made from a Precursor Colloidal Monolayer on a Nanomechanical Cantilever. Macromolecules 45 (2), S. 862 - 871 (2012)
2.
Zeitschriftenartikel
Chen, T.; Chang, D. P.; Liu, T.; Desikan, R.; Datar, R.; Thundat, T.; Berger, R.; Zauscher, S.: Glucose-responsive polymer brushes for microcantilever sensing. Journal of Materials Chemistry 20 (17), S. 3391 - 3395 (2010)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

3.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Liu, T.: Aggregation of hybrid molecules and film formation of colloidal monolayers. Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (2011)
Zur Redakteursansicht