Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

2012
Zeitschriftenartikel
Neudert, O.; Zverev, D. G.; Bauer, C.; Blümler, P.; Spiess, H. W.; Hinderberger, D.; Münnemann, K.: Overhauser DNP and EPR in a Mobile Setup: Influence of Magnetic Field Inhomogeneity. Applied Magnetic Resonance 43 (1-2), S. 149 - 165 (2012)
Zeitschriftenartikel
Vrielinck, H.; Zverev, D. G.; Leblans, P.; Tahon, J. P.; Matthys, P.; Callens, F.: Electron paramagnetic resonance study of Eu2+ centers in melt-grown CsBr single crystals. Physical Review B 85 (14), 144119 (2012)
Zur Redakteursansicht