Publikationen von Ilias Katsouras

Zeitschriftenartikel (21)

21.
Zeitschriftenartikel
van de Ruit, K.; Katsouras, I.; Bollen, D.; van Mol, T.; Janssen, R. A. J.; de Leeuw, D. M.; Kemerink, M.: The Curious Out-of-Plane Conductivity of PEDOT:PSS. Advanced Functional Materials 23 (46 ), S. 5787 - 5793 (2013)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

22.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Katsouras, I.: Filling the holes. Dissertation, Rijksuniversiteit, Groningen (2013)
Zur Redakteursansicht