Publikationen von Martin Tress

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Papadopoulos, P.; Pinchasik, B.-E.; Tress, M.; Vollmer, D.; Kappl, M.; Butt, H. J.: Wetting of soft superhydrophobic micropillar arrays. Soft Matter 14 (36), S. 7429 - 7434 (2018)
2.
Zeitschriftenartikel
Tress, M.; Karpitschka, S.; Papadopoulos, P.; Snoeijer, J. H.; Vollmer, D.; Butt, H.-J.: Shape of a sessile drop on a flat surface covered with a liquid film. Soft Matter 13 (20), S. 3760 - 3767 (2017)
Zur Redakteursansicht