Publikationen von Anton Kostadinov

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Kandinska, M. I.; Cheshmedzhieva, D. V.; Kostadinov, A.; Rusinov, K.; Rangelov, M.; Todorova, N.; Ilieva, S.; Ivanov, D. P.; Videva, V.; Lozanov, V. S. et al.; Baluschev, S.; Landfester, K.; Vasilev, A. A.: Tricationic asymmetric monomeric monomethine cyanine dyes with chlorine and trifluoromethyl functionality - Fluorogenic nucleic acids probes. Journal of Molecular Liquids 342, 117501 (2021)
Zur Redakteursansicht