Publikationen von Thomas A. Nick

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Nick, T. A.; Espinosa de Oliveira, T.; Pilat, D. W.; Spenkuch, F.; Butt, H.-J.; Helm, M.; Netz, P. A.; Berger, R.: Stability of a Split Streptomycin Binding Aptamer. The Journal of Physical Chemistry B 120 (27), S. 6479 - 6489 (2016)
2.
Zeitschriftenartikel
Pilat, D. W.; Pouligny, B.; Best, A.; Nick, T. A.; Berger, R.; Butt, H.-J.: Surface forces between colloidal particles at high hydrostatic pressure. Physical Review E 93 (2), 022608 (2016)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

3.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Nick, T. A.: Stability of split-aptamers. Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (2016)
Zur Redakteursansicht