Publikationen von Dominik W. Pilat

Zeitschriftenartikel (4)

1.
Zeitschriftenartikel
Gao, N.; Geyer, F.; Pilat, D. W.; Wooh, S.; Vollmer, D.; Butt, H.-J.; Berger, R.: How drops start sliding over solid surfaces. Nature Physics 14 (2), S. 191 - 196 (2018)
2.
Zeitschriftenartikel
Nick, T. A.; Espinosa de Oliveira, T.; Pilat, D. W.; Spenkuch, F.; Butt, H.-J.; Helm, M.; Netz, P. A.; Berger, R.: Stability of a Split Streptomycin Binding Aptamer. The Journal of Physical Chemistry B 120 (27), S. 6479 - 6489 (2016)
3.
Zeitschriftenartikel
Pilat, D. W.; Pouligny, B.; Best, A.; Nick, T. A.; Berger, R.; Butt, H.-J.: Surface forces between colloidal particles at high hydrostatic pressure. Physical Review E 93 (2), 022608 (2016)
4.
Zeitschriftenartikel
Pilat, D. W.; Papadopoulos, P.; Schäffel, D.; Vollmer, D.; Berger, R.; Butt, H.-J.: Dynamic Measurement of the Force Required to Move a Liquid Drop on a Solid Surface. Langmuir 28 (49), S. 16812 - 16820 (2012)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

5.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Pilat, D. W.: Surface force measurement at high hydrostatic pressure. Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (2016)
Zur Redakteursansicht