Publikationen | Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika Prof. Dr. Lutz Nuhn

Publikationen von Sarah Wald

Zeitschriftenartikel (5)

1.
Zeitschriftenartikel
Alkan, A.; Wald, S.; Louage, B.; De Geest, B. G.; Landfester, K.; Wurm, F. R.: Amphiphilic Ferrocene-Containing PEG Block Copolymers as Micellar Nanocarriers and Smart Surfactants. Langmuir 33 (1), S. 272 - 279 (2017)
2.
Zeitschriftenartikel
Bijlard, A.-C.; Wald, S.; Crespy, D.; Taden, A.; Wurm, F. R.; Landfester, K.: Functional Colloidal Stabilization. Advanced Materials Interfaces 4 (1), 1600443 (2017)
3.
Zeitschriftenartikel
Scharfenberg, M.; Wald, S.; Wurm, F. R.; Frey, H.: Acid-Labile Surfactants Based on Poly(ethylene glycol), Carbon Dioxide and Propylene Oxide: Miniemulsion Polymerization and Degradation Studies. Polymers 9 (9), 422 (2017)
4.
Zeitschriftenartikel
Wald, S.; Simon, J.; Dietz, J. P.; Wurm, F. R.; Landfester, K.: Polyglycerol Surfmers and Surfactants for Direct and Inverse Miniemulsion. Macromolecular Bioscience 17 (10), 1700070 (2017)
5.
Zeitschriftenartikel
Wald, S.; Wurm, F. R.; Landfester, K.; Crespy, D.: Stabilization of Inverse Miniemulsions by Silyl-Protected Homopolymers. Polymers 8 (8), 303 (2016)
Zur Redakteursansicht